HTML – Uvod

Šta je HTML?

 • HTML (HyperText Markup Language) je veoma jednostavan jezik koji služi za opis veb stranica HTML stranice imaju ekstenziju .html ili .htm, a nalaze se u određenom direktorijumu servera vezanog na Internet, što ih čini dostupnim na web-u.
 • Pomoću HTML jezika se generišu dokumenti tipa hipertekst.

Hipertekst

 • Hipertekst je, tekst koji sadrži veze ili linkove ka drugim dokumentima ili na samog sebe.
 • Hipertekst je skup stranica , međusobno povezanih linkovima koje su umetnute u stranice. Na ove linkove se može kliknuti.
 • Za razliku od običnog teksta, koji se čita linearno (sleva na desno, odozgo naniže), hipertekst se čita prateći hiperveze u tekstu, dakle, ne nužno na linearan način.

Jezici za opis hiperteksta

 • SGML (Standard Generalized Markup Language),
 • HTML (HyperText Markup Language),
 • XHTML (Expandable HTML),
 • XML (Extensible Markup Language) i drugi…

Alati i HTML

 • Za generisanje HTML stranice potreban je najobičniji tekst editor, na primer Notepad, Notepad++, Atom,  Visual Studio Code i drugi..
 • Stranica se može videti u okviru Web browser-a.

>> HTML – Osnove 1

Leave a Reply