Month: August 2017

HTML – Osnove 1

Struktura HTML stranice

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

A sada da razložimo primer na pojedinačne komponente.

 • <!DOCTYPE html> dekleracija  definiše dokument kao HTML5.
 • <html> element je glavni(root) element HTML stranice.
 • <head> element sadrži meta informacije o dokumentu.
 • <title> element definiše naslov dokumenta.
 • <body> element sadrži vidljivi sadržaj stranice.
 • <h1> element definiše glavni naslov teksta.
 • <p> element definiše paragraf.

HTML tagovi

 • Tagovi se pišu unutar oznaka “<” i “>” (bez znakova navoda) npr: <html>, </html>.
 • Dodatna opcija omogućava da se obeleži komentar u HTML-obeleženom tekstu koji se neće videti u vizuelizaciji dokumenta.
  • <!-- Komentar -->

HTML naslovi

 • Definišu se sa tagovima <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5> i <h6>.
 • H1  definiše najvažniji naslov, dok h6 definiše najmanje bitan naslov.

<h1>Ovo je h1</h1>
<h2>Ovo je h2</h2>
<h3>Ovo je h3</h3>

HTML paragrafi

 • Paragrafis se definišu sa <p> tagom.
<p>Prvi paragraf.</p>
<p>Drugi paragraf.</p>

HTML linkovi

 • Linkovi se definišu sa <a> tagom koji ima href parametar.
<a href="https://ITRadionica.com">Ovo je link</a>

HTML slike

HTML5 Baner

 • Slike se definišu sa <img> tagom koji ima sledeće parametre:
  • src – skraćeno od source definiše poreklo/lokaciju slike.
  • alt – skraćeno od alternativ definiše alternativni tekst ukoliko slika nije dostupna.
  • width, height – definišu širinu i visinu slike u pikselima ili procentima.
<img src="https://itradionica.com/slike/html5-baner.jpg" alt="HTML5 Baner" width="600" height="200">

>> HTML – Osnove 2

Posted by Slobodan in HTML, 0 comments

HTML – Uvod

Šta je HTML?

 • HTML (HyperText Markup Language) je veoma jednostavan jezik koji služi za opis veb stranica HTML stranice imaju ekstenziju .html ili .htm, a nalaze se u određenom direktorijumu servera vezanog na Internet, što ih čini dostupnim na web-u.
 • Pomoću HTML jezika se generišu dokumenti tipa hipertekst.

Hipertekst

 • Hipertekst je, tekst koji sadrži veze ili linkove ka drugim dokumentima ili na samog sebe.
 • Hipertekst je skup stranica , međusobno povezanih linkovima koje su umetnute u stranice. Na ove linkove se može kliknuti.
 • Za razliku od običnog teksta, koji se čita linearno (sleva na desno, odozgo naniže), hipertekst se čita prateći hiperveze u tekstu, dakle, ne nužno na linearan način.

Jezici za opis hiperteksta

 • SGML (Standard Generalized Markup Language),
 • HTML (HyperText Markup Language),
 • XHTML (Expandable HTML),
 • XML (Extensible Markup Language) i drugi…

Alati i HTML

 • Za generisanje HTML stranice potreban je najobičniji tekst editor, na primer Notepad, Notepad++, Atom,  Visual Studio Code i drugi..
 • Stranica se može videti u okviru Web browser-a.

>> HTML – Osnove 1

Posted by admin in HTML, 0 comments